dinsdag, 10 april 2018 11:55

Proef met alternatief draaiprogramma start donderdag 12 april

Met ingang van donderdag 12 april gaat Eneco een proef van 3 maanden doen met een alternatief draaiprogramma voor Windpark Houten. De molens gaan dan overdag vaker draaien dan nu het geval is en ’s nachts volgens een speciaal ontwikkeld programma om maximale geluidsvermindering te bereiken.

De proef is bedoeld om na te gaan of de beleving van de nachtelijke geluidshinder voor direct omwonenden verder kan verminderen. Dit als aanvulling op de eerder uitgevoerde maatregelen, zoals het aanbrengen van uilenveren en de bromtoondemper.

Steun voor proef

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht onder omwonenden van het windpark blijkt dat er voldoende steun is voor de proef. Dat was voor Eneco de voorwaarde om de proef uit te gaan voeren.

Het college van b. en w. heeft deze week een gedoogbesluit genomen zodat Eneco tijdens de proef kan afwijken van de huidige regels (maatwerkvoorschriften) die gelden voor het windpark. De proef wordt dan uitgevoerd binnen de landelijk geldende wet-en regelgeving (Activiteitenbesluit milieubeheer). Direct na de proef draaien de molens weer volgens het huidige draaiprogramma.

Gedoogbesluit

Het concept-gedoogbesluit lag van 13 maart t/m 1 april jl. ter inzage. Daarop zijn vier zienswijzen ingediend. Eén zienswijze heeft geleid tot verlenging van de zienswijzetermijn. De andere zienswijzen leiden volgens het college van b. en w. niet tot nieuwe inzichten om af te zien van de proef.

Wat houdt de proef in?

De proef duurt drie maanden, van 12 april tot en met 11 juli 2018. Deze periode is nodig om een goed beeld te krijgen van de effecten van een alternatief draaiprogramma. De proef komt erop neer dat de windmolens in deze periode volgens een ander programma gaan draaien:

• Overdag (6.00 uur - 20.00 uur) draaien de molens vaker dan nu het geval is.
• ’s Nachts (20.00 uur - 6.00 uur) draaien de molens volgens een speciaal voor de nacht ontwikkeld programma om maximale geluidsvermindering te bereiken.
• De regels voor slagschaduw blijven onveranderd; de windmolens stoppen met draaien als er slagschaduw is.

Hoe verder?

Na de proef voert de Universiteit Utrecht een laatste belevingsonderzoek uit. Eneco levert binnen één maand na de draaiproef een akoestisch onderzoek aan. Uit deze onderzoeken moet blijken welk effect de getroffen maatregelen (uilenveren, bromtoondemper en draaiproef) op het geluidsniveau en de beleving van het geluidsniveau hebben gehad.
Na de zomer 2018 zijn de rapportages compleet. Daarna kan er worden geconcludeerd in welke mate het alternatieve draaiprogramma tot een vermindering van de (ervaren) geluidshinder heeft geleid. Dit kan aanleiding zijn om het huidige draaiprogramma van Windpark Houten permanent te wijzigen.

Informatie

Meer informatie over het windpark vindt u op www.houten.nl/windpark. Hier staan ook het gedoogbesluit en de reactie van de gemeente op de zienswijzen.