donderdag, 19 december 2019 14:05

Prestatieafspraken 2020 voor Houten getekend!

© Van links naar rechts Marlous van Leeuwen (HAR), Matthijs Aalders (Locatiemanager Viveste) en rechts Hilde de Groot (wethouder gemeente Houten). © Van links naar rechts Marlous van Leeuwen (HAR), Matthijs Aalders (Locatiemanager Viveste) en rechts Hilde de Groot (wethouder gemeente Houten).

Gemeente Houten, Viveste en de HuurdersAdviesRaad (HAR) hebben op 20 december 2019  in de prestatieafspraken vastgelegd wat ze gaan doen om het wonen in Houten beter te maken.

De afspraken leggen vast wat ze gaan doen, met elkaar, maar ook ieder voor zich vanuit eigen verantwoordelijkheid. Bij het maken van de prestatieafspraken speelde de inbreng van de huurders zoals altijd een belangrijke rol. De thema’s die centraal staan in de prestatieafspraken zijn: meer betaalbare huurwoningen, de verduurzaming , het vergroten van de leefbaarheid en het gemeenschapsgevoel in de buurten.

Ambitie: meer sociale huurwoningen bouwen

“Uiteraard vinden we, als samenwerkingspartners, betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen erg belangrijk. De besluitvorming door de gemeenteraad over de Ruimtelijke Koers medio 2020 is ook een belangrijk thema. De ambitie van het college van burgemeester en wethouders is om minimaal 1.500 sociale huurwoningen te bouwen in de periode tot 2040” zegt Hilde de Groot (wethouder Wonen). In de jaren tot 2023 komen er ongeveer 260 sociale huurwoningen bij in Houten. Dit gebeurt op de locaties Hofspoor, Eikenhout, De Kiem, Wegwijzer/Den Oord en Hofstad IVb.

Inclusieve samenleving – iedereen doet mee

‘’Er ligt een grote opgave die alleen in gezamenlijkheid kan worden aangepakt. Zo is het op dit moment niet eenvoudig voor woningzoekenden om aan een passende sociale huurwoning te komen. Ook verandert de bevolkingssamenstelling. Veel meer kleine huishoudens, jongeren en ouderen zijn op zoek naar een woning. De vraag naar woningen verandert en het woningaanbod is daar nog niet op aangepast. Viveste draagt daarom graag bij aan de Ruimtelijke Koers van de gemeente Houten. De basis voor een goede samenwerking is een open en transparante houding (bestuurlijk, beleidsmatig en financieel). We informeren elkaar actief over relevante ontwikkelingen, visies, voornemens en plannen. Tegelijkertijd zet Viveste zich in voor de inclusieve samenleving door mee te werken aan de uitstroom van cliënten vanuit begeleid-wonen projecten naar zelfstandige woningen, leefbaarheid en bouwen aan het gemeenschapsgevoel. Zodat inwoners zich met elkaar verbonden voelen en prettig kunnen wonen’’ aldus Matthijs Aalders (Locatiemanager van Viveste) .

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderwerp in de gezamenlijke gesprekken. Verduurzaming van nieuwbouw- en bestaande woningen is belangrijk vanwege het landelijke klimaatakkoord. Viveste stelt een duurzaamheidsplan op. Voor de bestaande woningen betrekt Viveste de gemeente en de HAR daarbij. Hiervoor is Viveste afhankelijk van de Transitievisie Warmte van de gemeente. In 2020 gaat Viveste nog meer zonnepanelen installeren. Indien daken geschikt zijn voor zonnepanelen gaat Viveste in ieder geval zonnepanelen plaatsen bij het leegkomen van woningen.

Betaalbaarheid

Marlous van Leeuwen van de HuurdersAdviesraad (HAR) is blij dat er een onderzoek naar woonlasten komt onder huurders van Viveste in Houten. Dit onderzoek moet inzicht geven in de balans tussen huurlasten en het inkomen. “Huurders kunnen financieel in moeilijkheden komen vanwege te hoge huurlasten. Daarmee kunnen Viveste en de gemeente Houten hopelijk nog beter maatwerk leveren en nieuw beleid schrijven“.

Opgaven 2020

Aanleiding voor de prestatieafspraken zijn de opgaven in 2020.

We willen komend jaar de volgende ontwikkelingen doorzetten:

  • een oplossing vinden voor het tekort aan betaalbare woningen;
  • de energietransitie;
  • de vergrijzing van de bevolking; en de toename van kwetsbare inwoners.

De ambities in de prestatieafspraken zijn een mooie uitdaging en kansen voor komend jaar.