dinsdag, 21 april 2020 08:34

Tijdelijke vergunningstop zonnevelden

© Landelijk Communicatienetwerk Klimaat © Landelijk Communicatienetwerk Klimaat

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het beleid van zonnevelden te wijzigen. Totdat het nieuwe beleid er in november is, neemt het college geen vergunningaanvragen voor zonnevelden in behandeling.

Evaluatie beleid

Het huidige uitnodigingskader zonnevelden is in de afgelopen maanden geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat het kader inderdaad uitnodigend werkt voor initiatiefnemers. Drie zonnevelden met een totaal van 46 hectares zijn vergund. Maar verschillende partijen mistten wel een integrale afweging van belangen. Denk hierbij aan landbouwwaarde van de grond, biodiversiteit en burgerparticipatie. Zowel ontwikkelaars, grondeigenaren als omwonenden gaven dit aan. Zij vragen van de gemeente meer duidelijkheid over en sturing op de kwaliteit van zonnevelden.

Om meer op kwaliteit te kunnen sturen, stelt het college nu aan de gemeenteraad voor om het beleid te gaan wijzigen. De gemeenteraad vergadert hier op 19 mei over. De raad kan het nieuwe beleid naar verwachting in november 2020 vaststellen.

Schaarse vergunningen

De basis van het nieuwe beleid is het principe van ‘schaarse vergunningen’. Dit betekent dat alle plannen voor zonnevelden in Houten voor een bepaald moment in het jaar ingediend moeten worden. Daarna beoordeelt de gemeente de plannen. Een Houtens puntensysteem helpt de gemeente bij het kiezen van de beste plannen. Voor deze plannen kan de initiatiefnemer een vergunning aanvragen.

Puntensysteem

Initiatiefnemers kunnen punten ‘scoren’ in een puntensysteem door in hun plan rekening te houden met verschillende aspecten. Denk bijvoorbeeld aan de (landschappelijke) inpassing van het zonneveld in de omgeving, de participatie van de omwonenden of het effect van het zonneveld op de omgeving. De gemeente gaat de komende maanden het puntensysteem in samenwerking met inwoners en stakeholders vorm geven.

Vergunningstop

Het college heeft besloten tot een ‘vergunningsstop’ voor zonnevelden totdat het nieuwe beleid vastgesteld is. Dit is om te voorkomen dat zonnevelden vergund worden op basis van het oude beleid. In het oude beleid wordt minder op kwaliteit gestuurd. De maatregel levert geen vertraging op voor initiatiefnemers. Zij kunnen de SDE++-subsidie die zij nodig hebben pas weer in 2021 bij de Rijksoverheid aanvragen.