zondag, 31 maart 2013 09:45

Verslag raadsvergadering 26 maart j.l.

 

Voor aanvang van de raadsvergadering werd de uitverkiezing van het beste raadsvoorstel van 2012 bekend gemaakt: Realiseren MFA Hofstad was de winnaar.

Opsteller Fank van Helden nam uit handen van de voorzitter van de ad hoc commissie 'Stimulering verhoging kwaliteit raadsvoorstellen' Tijm Corporaal een wisselbeker in ontvangst.

Beëdiging nieuwe griffier mevrouw J. G. S.
De raadvergadering werd gestart met het beëdigen van de nieuwe raadsgriffier Janne Pijnenborg door waarnemend burgemeester Boekhoven. Na mooie woorden van Gijs van Leeuwen (SGP) als gedelegeerd werkgever van de griffier werd Janne ook nog toegesproken door twee raadsleden uit haar vorige gemeente, Baarn.

Het bestemmingsplan Oude Dorp is een vervolg van de Visie Oude Dorp. Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter, maar het bestemmingsplan voorziet eveneens in de uitbreiding van de supermarkt aan het Plein en een bestemmingswijziging ten behoeve van de locatie van de Bogermanschool aan de Lobbendijk. Daarnaast voorziet het plan in de uitwisselbaarheid van diverse functies rondom het Plein, waaronder de toevoeging van horeca tot een absoluut maximum van 10 horecavoorzieningen. Het bestemmingsplan Oude Dorp werd ongewijzigd vastgesteld, een goede zaak volgens de VVD die weinig toe te voegen had aan het raadsvoorstel. GroenLinks fractielid Andor van Dijk probeerde het stuk nog te bestempelen als niet rijp voor besluitvorming vanwege een technische reden. Een beetje vreemd, er was in de RTG ruimte genoeg geweest om daar vragen over te stellen. Voor de meerderheid van de raad was het dan ook geen belemmering om het stuk in de besluitvormende raad te bespreken en het aan te nemen.

Met het in werking treden van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving op 1 januari 2013 is de gemeente verplicht in een verordening regels te bepalen omtrent de beslagvrije voet. Deze verordening regelt de verrekening van de bestuurlijke boete wegens een herhaaldelijke schending van de inlichtingenplicht (recidive) en wanneer de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking gesteld mag worden bij verrekening van de bestuurlijke boete. Een recidiveboete, opgelegd op grond van de WWB, wordt verrekend met de uitkering door maandelijks 100%, respectievelijk 50% en 20% in te houden. In uitzonderingssituatie kan de verrekening met inachtneming van de beslagvrije voet plaatsvinden. De situaties kunnen zijn; onaanvaardbare consequenties zijn voor de eventuele minderjarige belanghebbende(n) en de gezondheidstoestand van (een van de) belanghebbende(n) ernstig wordt bedreigd doordat mogelijkheden ontbreken om noodzakelijke medicatie of behandeling te financieren.

in om fraude met uitkeringen nog verder te ontmoedigen. Met de initiatiefnemers van het wetsvoorstel die deze wijziging van de verordening mogelijk maakt zijn de indieners van dit amendement van mening dat fraude niet mag lonen en dit amendement sluit meer aan bij de geest van de wet m. b. t. harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en bestrijding van misbruik en fraude. Het huidige voorstel beoogd om bij herhaalde fraude over te gaan tot verrekening van het openstaande boetebedrag met achtereenvolgens 100%, 50% en 20% van de algemene bijstand de eerste drie maanden. De indieners van dit amendement zoeken meer aansluiting bij het beoogde doel van het wetsvoorstel zoals verwoord in enkele modelverordeningen. Daarbij kiezen de indieners voor verrekening van het openstaande boetebedrag met 100% van de algemene bijstand gedurende de eerste drie maanden, mits er sprake is van bezit van tenminste drie maal de bijstandsnorm. Het amendement werd helaas alleen gesteund door VVD en GroenLinks waardoor het werd verworpen.

Bespreken onderzoeksmogelijkheden RKC n. a. v.
Op verzoek van ITH werd gesproken over het feit dat de Rekenkamercommissie (RKC) had besloten te stoppen met het uitvoeren van een onderzoek naar beleid omtrent decentralisatie. Dit omdat er vragen waren ten aanzien van de rechtmatigheid van zo'n onderzoek. Normaal doet de RKC achteraf onderzoek naar rechtmatigheid en doelmatigheid van uitgevoerd beleid. Nu was het idee om te gaan onderzoeken in hoeverre decentralisatie op een goede manier kan worden uitgevoerd. Omdat de conclusie van de raadsadviseur en de VNG dat zo'n onderzoek best mag positief was, was het jammer dat de RKC het feit dat er vragen over waren gesteld aangreep om het onderzoek te staken. ITH wilde dit daarom bespreken: de RKC is onafhankelijk, dus zou de RKC door moeten gaan met het onderzoek.

De reactie van Perjan Moors (VVD) was treffend: "De RKC is toch onafhankelijk en mag dan toch zelf weten of ze stopt? Ook de VVD vind het jammer dat de RKC is gestopt met het onderzoek, maar het aansporen het toch weer op te pakken brengt de onafhankelijkheid van de RKC juist weer in het geding.

In de besluitvormende raad werden behalve bovenstaande het Bestemmingsplan Leebrug II 2e fase, het Bestemmingsplan Fort 't Hemeltje, de wijziging gemeenschappelijke regeling VRU en de maandelijkse begrotingswijziging januari, februari/maart 2013 ongewijzigd vastgesteld.

Ook werd er nog een nieuwe commissielid beëdigd. Names de ChristenUnie zal de heer Stoutenbeek vanaf nu ingezet kunnen worden als commissielid in de RondeTafel Gesprekken. De VVD fractie feliciteert de heer Stoutenbeek met zijn benoeming.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/55023/