donderdag, 28 januari 2021 13:37

Subsidieregeling Referendum Ruimtelijke Koers

Het referendum over de Ruimtelijke Koers Houten 2040 wordt gehouden op 17 maart aanstaande, tegelijk met de landelijke verkiezingen. Op 26 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Houten unaniem hiertoe besloten.

Op advies van de onafhankelijke referendumcommissie is nu ook de vraagstelling vastgesteld. Die luidt als volgt: ‘Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers Houten 2040?’ 

De Ruimtelijke Koers is inhoudelijk uitvoerig behandeld in de gemeenteraad.  Voordat de raad een definitief besluit neemt, raadpleegt zij de inwoners hierover via het referendum Ruimtelijke Koers. Als de inwoners zich op 17 maart hebben uitgesproken, weegt de gemeenteraad de uitkomst mee in de verdere besluitvorming. 

Voor de voorbereiding en organisatie van het referendum is een budget beschikbaar. Een deel daarvan komt ten goede aan de neutrale informatievoorziening. Tevens is er geld beschikbaar voor het realiseren van campagneactiviteiten door inwoners. In totaal is hiervoor € 18.000,- beschikbaar, gelijkelijk te verdelen onder activiteiten in het kader van de vóórcampagnes, de tegencampagnes en neutrale campagnes. Rechtspersonen, of ten minste drie kiesgerechtigden gezamenlijk, kunnen subsidieaanvragen indienen tot uiterlijk 4 februari aanstaande. Informatie over de subsidieregeling referendum Gemeente Houten is te vinden via www.houten.nl/subsidiereferendum.