zondag, 07 april 2013 10:06

Waar vergadert de gemeenteraad over deze week?

De gemeenteraad in Houten volgt het BOB model: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. In de Ronde Tafel Gesprekken (RTG's) wordt aan beeldvorming gedaan; de raads- of commissieleden stellen vragen over raadsvoorstellen aan de verantwoordelijke wethouder en ook betrokken inwoners kunnen hun mening toelichten.

Ook zij kunnen dan vragen van raads- of commissieleden beantwoorden ter verduidelijking. Natuurlijk wordt er hiernaast ook op andere momenten aan beeldvorming en informatievergaring gedaan, bijvoorbeeld door betrokkenen buiten de vergaderingen om te spreken, maar de RTG's zijn de formele momenten hiervoor.

Oordeelsvorming wordt in het eerste deel van de gemeenteraadsvergadering gedaan: de debatraad. De verschillende partijen kunnen daar door middel van een statement aangeven wat ze van het beleid vinden waarna over gedebateerd wordt. it is ook het moment om moties of amendementen in te dienen waardoor raadsvoorstellen aangepast kunnen worden. In de besluitvormende raad, in dezelfde vergadering na de schorsing, wordt gestemd over de raadsvoorstellen. Deze worden dan al dan niet gewijzigd aangenomen of verworpen. Ook kan er besloten worden dat een raadsvoorstel nog niet rijp voor besluitvorming is; de besluitvorming wordt dan uitgesteld tot een latere raadsvergadering.

In dit bestemmingsplan zijn de ontwikkelingen voor het Sport - en Werklandschap Meerpaal en de komst van drie windmolens verwerkt. Als basis voor de uitwerking van het Sport- en werklandschap in het bestemmingsplan gelden de Gebiedsvisie voor het Sport- en werklandschap, zoals vastgesteld op 19 april 2011, en de door de gemeenteraad op 23 oktober 2012 vastgestelde Proefverkaveling van het werkgebied met bijbehorende uitgiftebepalingen. Op 20 november 2012 heeft het College ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Sport- en Werklandschap Meerpaal. Het bestemmingsplan heeft van 29 november 2012 tot en met 9 januari 2013 voor de duur van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn enkele zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn afkomstig van bedrijven in en om het gebied en een potentieel te vestigen bedrijf. De reacties van de (voor)overlegpartners, zoals de Provincie en het Hoogheemraadschap zijn allemaal positief.

De nota reclame in de openbare ruimte is een overkoepelende, kaderstellende visie met een concrete uitwerking. De insteek is om de gemeentelijke inkomsten uit reclame in de openbare ruimte te optimaliseren. Om ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen tegen te gaan, zijn 'basic' randvoorwaarden aan de reclame gesteld, die niet meer beperkingen opleggen dan nodig. De randvoorwaarden hebben betrekking op verkeersveiligheid, gebruik en beheer van de openbare ruimte, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en zedelijkheid. Om goed te kunnen bepalen welke extra inkomsten kunnen worden gegenereerd, is een marktinventarisatie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er in de gemeente Houten voldoende marktpotentie is om de inkomsten uit buitenreclame flink te vergroten. Er is ruimte voor onder andere een reclamemast, reclame in abri's en een vast netwerk van A0 reclamedisplays (ter vervanging van de huidige 13 spandoek- en driehoeksbordenlocaties). In de beleidsnota wordt uitsluitend ingegaan op reclame in de openbare ruimte. Uit praktisch oogpunt en vanwege de onderlinge samenhang voert deze beleidsnota gelijk ook enkele verbeteringen door bij reclame gerelateerde onderwerpen, zoals verkiezingsborden, verwijsborden, mobiele reclame-objecten en flyeren.

De Stenen Poort wordt herontwikkeld tot woonwijk door het maken van twee nieuwe woongebieden die worden gescheiden door een groenzone. Deze groenzone valt samen met het archeologisch rijksmonument dat daar ligt. Op 24 januari 2012 heeft het college besloten de projectgroep opdracht te geven een proefverkaveling te maken voor het oostelijk deel van het gebied met daarin vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap woningen. De proefverkaveling werd gemaakt binnen de randvoorwaarden en uitgangspunten van het programma van eisen en in samenwerking met de beoogde ontwikkelaar, Roosdom Tijhuis Planontwikkeling, en door middel van “vooroverleg” met het bewonersplatform De Steenen Poort. t heeft geresulteerd in de concept proefverkaveling, die het College op 6 november 2012 heeft vastgesteld en die daarna in het kader van de inspraakprocedure 6 weken ter inzage heeft gelegen. In dit raadsvoorstel wordt gevraagd akkoord te gaan met de beantwoording van de inspraakreacties en met de proefverkaveling De Stenen Poort Oost .

Werk en Inkomen Lekstroom voert met ingang van 1 mei aanstaande de Wet werk en bijstand en aanverwante regelgeving en een deel van de Wet Kinderopvang uit. De Wwb c. s. kent enige beleidsvrijheid op de terreinen van toeslagen en verlagingen, afstemming van de hoogte van de uitkering aan bepaalde gedragingen en de handhaving van verplichtingen. De Wet kinderopvang kent sinds 1 januari 2013 amper beleidsvrijheid, maar ten aanzien van die beleidsvrijheid (bijdrage uit gemeentelijke middelen in de eigen bijdrage en beleid met betrekking tot kinderopvang bij sociaal medische indicatie) dient eveneens een verordening te worden vastgesteld. WIL voert voor de gemeente Houten de Wwb c. s. en de Wet kinderopvang uit. Afgesproken is dat de uitvoering geschiedt aan de hand van uniforme verordeningen en beleidsregels. De gemeenteraad heeft er voor gekozen om de verordenende bevoegdheid vooralsnog niet over te dragen aan WIL, waardoor de door WIL in concept opgstelde verordeningen nu ter vaststelling aan u aangeboden worden. Inhoudelijk verandert er weinig ten opzichte van het huidige beleid c. q. de huidige uitvoeringspraktijk.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/55227/