maandag, 29 april 2013 13:52

Pick up point prima, maar niet op deze plek

Inbreng D66 sport- en werklandschap Meerpaal raad 23 april 2013

D66 wil beginnen met een principieel punt:

In de RTG stelde D66 de vraag of op een bedrijventerrein detailhandel zoals een Pick-up point, is toegestaan en of hier jurisprudentie over bekend is.

Het antwoord van de ambtenaar was toen dat er recent positief uitspraak is gedaan door de Afdeling Bestuursrechtspraak  inzake de vestiging van een Pick up Point  in Heemstede.

Echter bij na lezing van deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak  inzake een verzoek  om voorlopige voorziening  van 15 januari 2013 , bleek hier sprake te zijn van een afdoening  op formele gronden  omdat bezwaarmaakster haar bezwaar te laat had ingediend. Een materiele toets  heeft derhalve niet plaatsgevonden. M.a.w. de Afdeling is in het geheel niet toegekomen aan een inhoudelijk oordeel over het begrip Pick up Point in relatie tot de omgevingsvergunning. Dit betekent dat er geen jurisprudentie is die detailhandel op een bedrijventerrein als de Meerpaal mogelijk maakt.

D66 vindt het jammer dat er tijdens de RTG geen juiste voorstelling van zaken is gegeven.

1. In de raad van 23 oktober heeft d66 een toezegging van de wethouder gevraagd om vast te houden aan de uitgangspunten van het visiedocument ivm het groene karakter van dit gebied en iets unieks te realiseren anders dan andere bedrijventerreinen. Maak er iets speciaals en moois van. Ik kreeg die toezegging maar wat is zo’n toezegging feitelijk waard? We zien nu het parkeerterrein bij de hockey altijd vol staan met auto’s, ook is er sprake van grote lichtvervuiling tot laat in de avond. Het toestaan van een Pick up Point past volgens D66 niet in de eerder gedane toezeggingen en uitgangspunten als: duurzaam, groen, warmte/koudeopslag. Volgens D66 komen er dan juist nog veel meer autobewegingen en daarmee meer CO2 uitstoot. Wat ons betreft blijft dit een duurzaam gebied en wij hebben daarom het amendement van Groen Links mede ondertekend.

2. We hebben het hier niet over een economische visie, maar over een bestemmingsplan. 

D66 is zuinig op o.a. het natuurgebied, de Meerpaal, onder strikte groene voorwaarden vrijgegeven.

Het Pick up Point komt niet in het natuurgebied, maar D66 wil graag dat internethandel meegenomen wordt in de eerst volgende economische visie.

Uitkomst 

We hebben het amendement gesteund en het is met meerderheid van stemmen aangenomen in de raad: het groene karakter blijft behouden en er komt een onderzoek naar internet handel dat meegenomen wordt in de eerst volgende economische visie .

Lees meer http://d66houten.nl/news/item/pick_up_point_prima_maar_niet_op_deze_plek/142