donderdag, 09 mei 2013 18:10

Presentatie quick scan transities door de Rekenkamercommissie Houten

Op 7 mei werd er voorafgaanda aan de rondetafelgesprekken een bijeenkomst georganiseerd met de titel "Presentatie quick scan transities door de Rekenkamercommissie Houten". Omdat ten aanzien van de transities nog veel onduidelijk is kwamen er veel raadsleden af op deze presentatie.

Onder hen 3 VVD raadsleden en een steunfractielid. Enige teleurstelling was er toen bleek dat het uur vooral werd benut om te horen wat de gemeenteraad in dit proces voor ogen heeft. Wil de raad meedenken of wil de raad een pasklaar voorstel dat alleen nog maar goed- of afgekeurd hoeft te worden?

De gespreksleiding wilde de raadsleden in beweging hebben, dus werd gevraagd om bij gelijkgestemden te gaan staan. Mooi om te zien was dat de scheiding niet langs de lijn "oppositie - coalitie" liep, maar dwars door de partijen. De meningen waren zoals altijd verdeeld. Overeenkomsten waren er echter ook: geconcludeerd kan worden dat de gemeenteraad graag wordt betrokken in het meedenken in de richting en het vaststellen van de piketpaaltjes bij de decentralisaties. Hierin dient het college echter wel het voortouw te nemen.

  • overheveling van de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz per 2015 over naar de Wmo. Vanaf 2014 vervalt bovendien de aanspraak op dagbesteding en wijzigt de aanspraak op persoonlijke verzorging.
  • de uitvoering van de Participatiewet (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw) komt bij gemeenten te liggen.
  • gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

De gespreksleider wist het even niet meer. ook de gemeentedirectie weet het nog niet.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/56053/