donderdag, 20 juni 2013 10:54

Beheersverordening en bestemmingsplan Buitengebied

Op 23 mei heeft de gemeenteraad heeft de beheersverordening voor buitengebied ’t Goy en omgeving, Eiland van Schalkwijk en Schonauwenseweg vastgesteld. De beheersverordening legt de bestaande planologische ruimte vast. Voor het Eiland van Schalkwijk wordt daarnaast een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.   

Houten moet, net als alle gemeenten in Nederland, op 1 juli 2013 beschikken over digitale en actuele bestemmingsplannen. Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan ook een beheersverordening worden vastgesteld, die een veel kortere procedure kent. In een beheersverordening wordt het bestaande gebruik van gronden en bebouwing en de bestaande rechten daarvoor vastgelegd. 

Eiland van Schalkwijk en ’t Goy en omgeving

Voor ’t Goy en omgeving en het Eiland van Schalkwijk worden ook bestemmingsplannen voorbereid. Vanwege het uitgebreide vooronderzoek en de wens om hierin nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken lukt het niet deze vast te stellen voor 1 juli 2013. Om toch een actuele planologische regeling te hebben wordt een beheersverordening vastgesteld. De verordening geldt totdat er een nieuw bestemmingsplan voor het gebied in werking treedt.

Inzage voorontwerpbestemmingsplan Eiland van Schalkwijk

Voor het Eiland van Schalkwijk is het voorontwerpbestemmingsplan inmiddels gereed. Dit plan ligt van 6 juni tot en met 17 juli ter inzage in de Gemeente InGang. Op 19 juni tussen 19.00 en 22.00 uur heeft u de gelegenheid om uw vragen over het plan te stellen. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 030 63 92 611.

Schonauwenseweg

Op dit moment zijn er in het gebied rondom de Schonauwenseweg geen ontwikkelingen te verwachten. Het college heeft daarom besloten ook voor dit gebied een beheersverordening te maken in plaats van een bestemmingsplan. Als er zicht is op ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied wordt alsnog een bestemmingsplan voorbereid.

Meer informatie

Met vragen over de beheersverordening en het voorontwerpbestemmingsplan kunt u terecht bij Natalie Keulers, via (030) 63 92 611.