zondag, 28 juli 2013 10:00

Voorwaarden gemeente Houten voor verkoop fort Honswijk

Eerder op deze website werd melding gemaakt van het willen verkopen van Fort Honswijk. Het Fort is momenteel in eigendom van het Ministerie van Economische Zaken, de verkoop wordt begeleid door Dienst Landelijk Gebied. Overigens wordt voor Fort Everdingen ook een andere eigenaar gezocht.

 

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een Ruimtelijk Kwaliteitskader opgesteld. De gemeente Houten heeft nu aangegeven in te kunnen stemmen met dit kwaliteitskader, maar wel een aantal aanvullende voorwaarden te hebben. Hiermee wil de gemeente borgen dat de herbestemming van het Fort past binnen het gemeentelijke beleid en de ruimtelijke structuurvisie voor het Eiland van Schalkwijk in het bijzonder. Het college stelt verder dat het verkoopproces naadloos dient aan te sluiten op de werkwijze die gehanteerd wordt voor het Eiland van Schalkwijk. Met name de communicatie richting bewoners en belanghebbenden wordt hierbij genoemd. 

De volgende selectiecriteria worden door de gemeente als voorwaarde gesteld:

  • Bij herbestemming van het fort gaat de voorkeur uit naar een recreatief-toeristische of zakelijk toeristische ontwikkeling, maar andere maatschappelijke functies worden ook positief beoordeeld. Wonen is altijd een ondergeschikte functie.
  • De koper waarborgt middels een sluitende business-case dat de restauratie en consolidatie van de monumentale eigenschappen van het fort worden gewaarborgd voor een langdurige periode. 
  • Een groot deel van het fortterrein en de omwalling zijn publiek toegankelijk bij daglicht. Met de koper worden afspraken gemaakt over een zo ruim mogelijke publieke toegankelijkheid van het torenfort en de contrescarpe.
  • Realisatie van het concept heeft een aantoonbaar positief effect op de economie van het Eiland van Schalkwijk blijkend uit het aantal nieuwe arbeidsplaatsen en de visie van de koper op samenwerking met lokale ondernemers. 
  • Gezien de beperkingen van de ontsluiting van het fort geeft de koper met een mobiliteitsplan inzicht in de verwachte verkeerstoename richting het fort en de parkeerdruk bij het fort en de wijze waarop dit op basis van de (huidige) infrastructuur en voorzieningen (weg, water, transferium, etc.) zo goed mogelijk wordt opgevangen.

Naast bovenstaande selectiecriteria willen we aanvullend als voorwaarde in het verkoopproces stellen dat:

  • Het geselecteerde initiatief altijd zal worden voorgelegd aan het accounthoudersoverleg van het Eiland van Schalkwijk en worden getoetst conform het beoordelingsprotocol (people, planet, profit) van het Eiland van Schalkwijk en de bestuurlijke afspraken hierover tussen gemeente, provincie en waterschap. 
  • In het verkoopproces richting potentiële kopers duidelijk te communiceren dat herbestemming van het fort pas plaats kan vinden nadat alle wettelijke ruimtelijke procedures met positieve uitkomst zijn doorlopen.

Het proces wordt begeleid door de Stuurgroep Lekacces waarin Herman Geerdes deelneemt als voorzitter van de Enveloppecommissie Linieland, en daarnaast de volgende organisaties zijn vertegenwoordigt: gemeenten Houten, Culemborg en Vianen Enveloppecommissie Linieland, provincies Utrecht en Gelderland en het Ministerie van Economische Zaken.

De komende maanden gaat Dienst Landelijk Gebied, in nauw overleg met de gemeente, aan de slag met het opstellen van de verkoopbrochure en selectieleidraad, zodat Fort Honswijk eind 2013 daadwerkelijk in de verkoop gaat.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/57875/