zondag, 15 september 2013 10:00

Effect opstapeling bezuinigingsmaatregelen valt mee voor minima

Naar aanleiding van vragen in de gemeenteraad werd een quickscan uitgevoerd naar de samenloop van maatregelen die genomen zijn op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de bijzondere bijstand en het leerlingenvervoer. Door middel van een collegebrief is de raad nu op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de quickscan.

Het Sociaal Loket Houten

Uit de quickscan komt naar voren dat er sprake is van een geringe samenloop van effecten of stapeling van kosten voor cliënten. Het betreft een beperkt aantal huishoudens (73) die gebruik maken van meerdere regelingen. De grootste samenloop betreft 41 huishoudens die gebruik maken van een individuele Wmo-voorziening en de bijzondere bijstand. Het college benadrukt dat alleen gekeken is naar die maatregelen waar de gemeente verantwoordelijk voor is en naar klantenbestanden waarover de gemeente niet zelf beschikt. Er is niet gekeken naar de samenloop met het eigen risico voor de Zorgverzekeringswet en de eigen bijdrage voor de AWBZ. Deze gegevens zijn niet bij de gemeente bekend.

Het college geeft aan dat dit met het oog op de decentralisaties (er gaan meer taken op dit gebied van landelijk naar de gemeente) blijvend gevolgd moet worden, maar dat er nu geen redenen zijn om in te grijpen.

De bezuinigingen zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld en nu worden uitgevoerd hebben dus geen onevenredig grote negatieve gevolgen. De quickscan wijst uit dat dit ook niet zo is als mensen gebruik maken van meerdere regelingen: het zogenaamde 'stapeleffect' valt mee.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/58525/