maandag, 21 oktober 2013 16:30

GroenLinks Houten lanceert vernieuwend banenplan

Van kansarme jongere naar kansrijke praktijkwerker, dat beoogt de fractie van GroenLinks Houten met het initiatiefvoorstel dat zij ter agendering voor de debatraad van de gemeenteraad op 12 november a.s. indiende. GroenLinks pleit voor actie om te komen tot vernieuwende banen voor jongeren in de land- en tuinbouwsector.

Het idee is niet alleen relevant voor de Houtense arbeidsmarkt. Daarom spreekt GroenLinks Houten over een 100.000-banenplan voor jongeren.

“Het kabinet zegt te kiezen voor een participatiemaatschappij. Het is alleen niet genoeg om te zeggen dat mensen mee móeten doen, ze moeten ook mee kúnnen doen”, zegt Tijm Corporaal, fractievoorzitter van GroenLinks Houten. “En dat is steeds meer een probleem. Wij maken ons zorgen over de fricties op de arbeidsmarkt. Veel jongeren zijn werkloos. Tegelijkertijd werken zij niet in de banen die er wél zijn. Dit komt ook doordat arbeidsmigranten graag in de sector willen werken en door fiscale regels die maken dat arbeidsmigranten goedkoper zijn voor ondernemers.”

GroenLinks Houten lanceert daarom een vernieuwend plan. “Met het plan willen wij binnen enkele jaren  meer dan 100.000 vernieuwende jongerenbanen scheppen in de land- en tuinbouw. Jongeren komen het eerste jaar met een jaarcontract in dienst bij een Land- en Tuinbouw Werkschool. In die periode werken ze seizoenvolgend in bijvoorbeeld de glastuinbouw (maart - juni), zacht fruit (juni – augustus, hard fruit september - november), boomkwekerijen en boomonderhoud (december – januari), volle grond, biologische kwekerijen en potplanten (februari - mei). In de overgangsperioden van de ene naar de andere werkgever willen we kortdurende onderwijsmodules laten verzorgen.

“Dit voorstel draagt bij aan een maatschappij waarin ook laaggeschoolde jongeren leren en werken, in een samenleving die werkt.”

Omdenken

GroenLinks kwam op het idee voor vernieuwing toen in de gemeente Houten bleek dat steeds meer ondernemers langdurige huisvesting voor seizoenarbeiders willen realiseren. Die stijgende vraag naar arbeidsmigranten in een tijd dat de (jeugd)werkloosheid stijgt, zette de fractie van GroenLinks Houten aan het denken. De fractie ontdekte dat de fiscale afspraken met de belastingdienst en oproepen om de huisvesting voor arbeidsmigranten goed te regelen, een aanzuigende werking hebben op het werken met arbeidsmigranten. De ondernemer en de arbeidsmigrant worden zó goed geholpen met allerlei faciliteiten, dat de Nederlandse jongere uit beeld verdwijnt. Daarnaast ervaren jongeren toetredingsproblemen op de arbeidsmarkt omdat in de land- en tuinbouw met kortdurende contracten wordt gewerkt. Voor de fractie van GroenLinks Houten was dit de reden om met een initiatiefvoorstel te komen. Corporaal: “GroenLinks verwacht dat door anders te denken, door samen te werken en door activiteiten slim te combineren nieuwe mogelijkheden zullen ontstaan die nu nog niet gezien worden.”

Landelijk werkte GroenLinks de afgelopen maanden hard aan een visie op de arbeidsmarkt. Dat resulteerde in het essay Kiezen om te delen, een verzorgingsstaat die werkt, dat partijleider Bram van Ojik in september presenteerde.

Het voorstel van GroenLinks Houten richt zich vooral op laaggeschoolde jongeren zonder een diploma. Corporaal: “In de land- en tuinbouw zijn veel mogelijkheden voor laaggeschoold werk, alleen niet bij één werkgever en niet voor een vaste periode. Nu zien we dat arbeidsmigranten uit andere EU-landen verschillende banen achter elkaar vervullen in de land- en tuinbouw. Wij willen heel graag dat de land- en tuinbouw ook Nederlandse jongeren voor dit werk probeert te interesseren. Jongeren maken daardoor een jaar lang kennis met de land- en tuinbouw, ze leren wat het leven en werken op zo’n bedrijf inhoudt.”

Het is niet de bedoeling op deze manier arbeidsmigranten te weren. Zij zullen zeker nodig blijven op de Nederlandse arbeidsmarkt, zegt GroenLinks. De bedoeling is wel om beleid te ontwikkelen zodat ook Nederlandse jongeren op de land- en tuinbouwarbeidsmarkt actief blijven. Corporaal: “De ontwikkelingen kunnen heel snel gaan, waardoor in een paar jaar tijd naast arbeidsmigranten weer meer dan 100.000 jongeren werken in de land- en tuinbouw.”

We willen graag dat onze ideeën tijdens (regionale) werkconferenties samen met betrokken partijen nader worden uitgewerkt. Laten we de problemen herkennen, erkennen en starten met vernieuwing. Juist nu er veel subsidiegeld beschikbaar is gesteld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, liggen er grote kansen!

Lees meer http://houten.groenlinks.nl/groenlinks-houten-lanceert-vernieuwend-banenplan