donderdag, 07 november 2013 06:53

Gemeente wil misverstanden rond windmolens wegnemen

De drie turbines van Windpark Houten houden de gemoederen danig bezig. Dit bericht is bedoeld om een aantal zaken nader toe te lichten en ook om een aantal misverstanden over de windmolens weg te nemen.

De plannen voor de komst van een windpark in Houten zijn sinds het begin van deze eeuw bekend. In 2005 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Windturbines Veerwagenweg vastgesteld. Vanaf dat moment was duidelijk dat in het betreffende gebied windmolens konden komen.

Er zijn strenge afspraken over slagschaduw en geluid

Windpark Houten levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente. Om de omwonenden te beschermen heeft de gemeente met initiatiefnemer Eneco afspraken gemaakt over het gebruik van de windturbines. In deze zogenoemde maatwerkvoorschriften – die strenger zijn dan de wet eist – is onder meer vastgelegd dat de turbines geen slagschaduw op woningen mogen veroorzaken. Ook is afgesproken hoe hoog de maximale geluidsbelasting op de gevels van woningen mag zijn.

Eneco is bezig met het inregelen van de windturbines

Op dit moment is Eneco bezig met het inregelen van de windturbines. Het gaat om het afstellen van het systeem dat controleert of de turbines binnen de geluidsnorm blijven. Dit systeem meet 24 uur per dag, elke tien minuten onder andere de windsnelheid en –richting. Op basis van die meetgegevens berekent de computer of de turbines moeten worden afgeremd om onder de geluidsnorm te blijven.

Er zijn geen aanwijzingen dat geluidsnormen worden overschreden

Het inregelen van dit systeem is eind 2013 afgerond, dus in principe zouden de turbines nu nog af en toe boven de geluidsnorm kunnen zitten. Maar Eneco en de gemeente controleren en meten regelmatig het geluid. Die metingen gebeuren bij de gevels van de woningen. Tot op heden is bij geen van die metingen een overschrijding van de geluidsnorm geconstateerd. De resultaten van de geluidsmeting van 24 oktober 2013 zijn openbaar en vindt u op de website van Eneco. In datzelfde rapport leest u ook wat de maximaal toegestane geluidswaarden zijn. In de komende periode zal Eneco nog een aantal metingen laten uitvoeren, bij verschillende weersomstandigheden. Ook de gemeente heeft besloten om – hoewel het feitelijk niet noodzakelijk is – zelf geluidsonderzoek te laten doen door een onafhankelijk deskundig bureau. Dit gebeurt in januari. Ook van dat onderzoek zullen de resultaten en de gebruikte methodiek openbaar worden gemaakt.

Alleen metingen met professionele apparatuur zijn betrouwbaar

Op het internet zijn voorbeelden te vinden van geluidsmetingen door bewoners die zouden aantonen dat de windturbines te veel geluid maken. Maar die metingen zijn niet met betrouwbare apparatuur gedaan. Bovendien laten die metingen niet het geluidsniveau van de windturbines zien, maar van het totaal aan geluid op dat moment. Dus het geluid van de windmolens én het verkeer op de Rondweg, de A27, het Amsterdam-Rijnkanaal, De Meerpaal, de wind, het riet, de bomen, enzovoort. De turbines maken van dat totale omgevingsgeluid slechts een deel uit. En ook al kun je daarbinnen het geluid van de windturbines onderscheiden, doorgaans is het overige achtergrondgeluid harder dan het geluid van de turbines.

De gemeente hoeft niet handhavend op te treden omdat Eneco zich aan de afspraken houdt

Eneco houdt zich op dit moment aan de afspraken, voor zover de gemeente dit kan beoordelen. Burgemeester en wethouders betreuren het dat bewoners geluidsoverlast ervaren, maar zo lang er geen sprake is van het overschrijden van normen, is er voor de gemeente geen aanleiding over te gaan tot handhaving. De gemeente treedt niet handhavend op, maar houdt wel toezicht en heeft hierover vrijwel dagelijks contact met Eneco.

Het aantal klachten is fors gedaald en is afkomstig van een beperkt aantal adressen

De gemeente neemt klachten en meldingen van bewoners serieus. Verantwoordelijk wethouder Michiel van Liere is al diverse keren, op verschillende tijdstippen de wijk ingegaan om met bewoners te praten. We merken dat het aantal klachten en meldingen flink minder is geworden sinds de problemen met slagschaduw zijn verholpen. De meldingen gaan nu voornamelijk over geluid en zijn afkomstig van een beperkt aantal adressen.

Omwonenden kondigen planschadeverzoek aan

Via berichten in de media is bekend geworden dat meerdere omwonenden van het windpark planschadeverzoeken aan de gemeente in voorbereiding hebben. Zij zouden compensatie willen voor de waardedaling van hun woning die volgens hen het gevolg is van de komst van het windpark.
De daling van de WOZ-waarde van woningen is een ontwikkeling die zich overal in ons land en ook in Houten voordoet. Het college van burgemeester en wethouders heeft geen aanwijzingen dat de windturbines daar een verdergaande negatieve invloed op hebben.

Het geluid van de windturbines blijft naar verwachting op het huidige niveau

Windturbines zijn niet geluidloos. Gelet op alle metingen die zijn verricht, is de verwachting dat na 1 januari, dus nadat Eneco officieel het controlesysteem heeft ingeregeld, het geluid dat de turbines maken niet wezenlijk anders zal zijn dan nu. Evenals nu, zal de gemeente ook dan erop toezien dat Eneco zich aan de gemaakte afspraken houdt. Mocht het nodig zijn, zal de gemeente het bedrijf door middel van handhaving tot de orde roepen.

Eind volgend jaar is de evaluatie van het windpark

In het laatste kwartaal van 2014 zal een evaluatie van het windpark plaatsvinden. Onderdeel hiervan is een representatief onderzoek onder bewoners. De resultaten van de evaluatie zullen meewegen bij de politieke besluitvorming over de komst van een volgend windpark in de gemeente Houten. De provincie Utrecht heeft eerder al laten weten welwillend te staan tegenover de ontwikkeling van een volgend windpark in Houten.

Ervaart u overlast? Geef uw melding door

Ervaart u overlast van de windturbines? Neemt u dan contact op met Eneco Windpark Beheer. Dit kan 24 uur per dag telefonisch of per e-mail. Zie voor contactgegevens de pagina Veelgestelde vragen op de website van Eneco