vrijdag, 07 februari 2014 13:25

Houten Anders! in de verkiezingskrant

Houten Anders! is een nieuwe lokale partij. Wij zijn ontstaan vanuit de positieve intentie om de Houtense politiek te vernieuwen en weer aantrekkelijk te maken. Houten is een geweldige gemeente, en dat moet zo blijven. De samenleving is sterk aan het veranderen en politiek kan niet meer alleen vanuit een raadzaal bedreven worden.

Wij zijn opgericht vanuit de visie dat politiek anno 2014 anders uitgevoerd moet worden dan tot nu toe gebruikelijk. Inwoners weten zelf heel goed wat ze willen en daarom willen wij de kennis en denkkracht van de samenleving actief benutten om tot betere besluiten voor Houten te komen.

 • Belang van Houtense inwoners centraal. We laten ons niet leiden door Haagse standpunten maar zullen keer op keer keuzes maken die het beste voor Houten zijn.
 • Wij willen regie in Houten houden. In Houten houden we de regie over verantwoordelijkheden die de gemeente vanuit den Haag krijgt opgelegd. We zijn voor regionale samenwerking, maar vinger aan de pols.
 • Zondag open of niet? Houtense ondernemers maken zelf die keuze! 
 • Inspraak niet achteraf! Inspraak moet vooraan in het proces, niet achteraf als het te laat is.
 • Budgetten zijn leidend! Lastenverzwaring willen wij voorkomen en vinden we alleen toelaatbaar indien de samenleving zelf vraagt om investeringen.
 • Een goed sociaal vangnet. Mensen die het, al dan niet tijdelijk, moeilijk hebben moeten op een sterk sociale samenleving kunnen terugvallen. De overheid schept hiervoor de voorwaarden. 
 • Betaald parkeren is on-Houtens! Wij willen parkeren vrijhouden! 
 • Houten Anders! kiest voor samenwerking. Wij staan klaar om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.
 • Toekomstige bouwplannen afstemmen op behoefte van eigen inwoners. Jongeren en starters krijgen voorrang. Ouderenhuisvesting is van toenemend belang. Kleinschalige bouwplannen buiten de Rondweg willen wij niet op voorhand afwijzen en we staan open voor creatieve ideeën. De leeftijd samenstelling van Houtens bevolking gaat drastisch veranderen. De grote uitdaging voor de komende 10 jaar zit voornamelijk in de veranderende bevolkingssamenstelling. Houten zal een vergrijzing doormaken. Maar tegelijkertijd zal een groeiende groep jongeren behoefte hebben aan een eigen woning. Dit komt bovenop de huidige groep woningzoekenden. Willen we in Houten een evenwichtige leeftijdsopbouw krijgen zal er veel aandacht gegeven moeten worden aan deze beide groepen. De gemeente moet pro-actief meewerken aan verandering van vergunningen voor woningruimte. 
 • Houten Anders heeft als enige partij dierenwelzijn in haar programma opgenomen. 
 • De sociale structuur in de wijken moet zo langzamerhand meer body krijgen. Wij zullen met zijn allen mede verantwoordelijkheid dragen voor onze omgeving. Een goede sociale structuur zorgt ook voor meer veiligheid. Initiatieven uit de wijken gaan wij ondersteunen en stimuleren. Nu Houten vrijwel is afgebouwd gaan we bouwen aan de samenhang en de samenleving.
 • De financiën van de gemeente staat continue onder druk. De crisis lijkt te kenteren, maar de gevolgen werden bij aanvang pas laat zichtbaar voor Houten. Dat zal ook voor de kentering gelden. De komende jaren zal er nog steeds naar bezuinigingen gezocht moeten worden en fors ook! Taken vanuit de landelijke overheid worden overgeheveld naar de gemeente, meestal tegen veel lagere budgetten. Houten Anders! staat voor een pro-actieve werkwijze waarbij we niet wachten tot het te laat is! Wij zijn van mening dat het bijna onmogelijk is nu voor vier jaar lang precies vast te leggen hoe wij als partij stelling nemen. Wij vinden het belangrijk dat iedere keer een goed inspraakproces plaatsvindt zodat inwoners uit Houten kunnen meedenken en meepraten over de uitdagingen waarvoor wij als samenleving komen te staan. Houten Anders! zal zich inzetten om overleg tussen inwoners en gemeente op gang te brengen en te houden. In ons verkiezingsprogramma beschrijven wij hoe we dit de komende jaren willen doen, in samenwerking met u als inwoner.

Lees meer http://www.houtenanders.nl/bijdrage-aan-de-verkiezingskrant/