vrijdag, 23 november 2012 18:43

RTG zondagopstelling levensmiddelenwinkels

Op 20 november werd in de raadzaal van de gemeente Houten een rondetafelgesprek gehouden over de zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels in Houten. Volgens de huidige landelijke regelgeving mag er één levensmiddelenwinkel open per 15.000 inwoners. In Houten kan er hier tot nu toe geen gebruik van gemaakt worden,

momenteel wordt dus bekeken of dat wel mogelijk zou moeten zijn. Er waren vier insprekers die graag hun mening wilden geven over dit onderwerp. Er waren drie winkeliers (van Albert Heijn, C1000 en Jumbo) die graag gebruik willen maken van extra mogelijkheden om open te gaan.

Behalve voorstanders werd er ook ingesproken door de heer van den Born die, namens de gereformeerde kerken in Houten, het tegengeluid liet horen door zijn zorgen uit te spreken over het eventueel verruimen van de zondagsopenstelling. Kern van zijn betoog was dat de zondag als rustdag een zegen is voor iedereen.

RTG zondagopstelling levensmiddelenwinkels Van de winkeliers gaf de heer Steenman (Albert Heijn Oude Dorp) aan dat het huidige landelijke beleid waarbij er drie levensmiddelenwinkels (1 per 15.000 inwoners) open mogen een gedrocht is. Indien dit in Houten op deze manier wordt ingevoerd zijn er volgens hem veel verliezers; er is geen sprake van een gelijk speelveld. Met de nieuwe wetgeving dat naar verwachting medio 2013 wordt ingevoerd wordt is er, indien een meerderheid van de gemeenteraad dat tenminste goedkeurt, geen beperking meer en kunnen er meer winkels open. Volgens hem is dit veel eerlijker: of allen dicht of allen open. De heer van Essen (Jumbo Dikke Boom) gaf aan dat zijn mening aansloot bij de heer Steenman. Ook hij wil graag open op zondag, maar wil graag dat iedereen die kans krijgt. Vanaf juli 2013 is er daarom de kans om het goed te regelen. De heer van Zijl (C1000 Spoorhaag) maakte zich sterk voor openstelling omdat er nu veel klanten naar (vaak kleinere) buurgemeenten verdwijnen in het weekend. Hij bemerkt een steeds grotere vraag van de klant om op zondag open te gaan aangezien mensen vaak druk zijn op zaterdag, bijvoorbeeld met sport. Ook haalde hij de financieel economische gevolgen aan als de zondagopenstelling niet doorgaat. Wethouder Geerdes (VVD) kreeg van hem een foto aangeboden waarop duidelijk te zien is hoe druk het is bij de concurrentie die wel op zondag open is.

 Drukte in Bunnik

Namens de VVD sprak Perjan Moors uit dat de overheid zich niet moet bemoeien met de openstellingstijden van winkels. Dat is aan de winkelier zelf om te bepalen. Als VVD staan wij achter onze ondernemers die hun omzet naar omliggende gemeenten zien gaan. We willen hen – zeker in deze moeilijke tijden van crisis –  niet in de weg staan, maar juist ondersteunen! De VVD is van mening dat openstelling van winkels slechts in zeer beperkte mate de behoefte aan zondagsrust van mensen beperkt. Mensen kunnen immers zelf hun besteding van de zondag bepalen en hoeven niet naar een winkelcentrum of supermarkt te gaan. Het verbod op zondagopenstelling is daarentegen een grote inbreuk op de vrijheid van ondernemers en hun klanten om ervoor te kiezen op zondag open te zijn cq te winkelen.

Daarnaast is de VVD voor een level playing field. Oneerlijke concurrentie moet worden voorkomen. Zo snel als dat mogelijk is moet wat de VVD betreft ALLE winkeliers de mogelijkheid worden gegeven om op zondag open te zijn. Zolang dat wettelijk niet is toegestaan dient wat de VVD betreft wekelijks gerouleerd te worden tussen supermarkten, dusdanig dat er wekelijks één supermarkt open is op het Rond (Lidl, AH, C1000), één supermarkt in Schalkwijk en Castellum (Spar, AH-Castellum, Hoogvliet) en één supermarkt in de overige gebieden (AH oude Dorp, Jumbo, (plus)). Indien een of meer van de supermarkten niet open wil, dient een andere verdeling te worden gekozen, waarbij alle supermarkten even vaak open zijn en geopende supermarkten zoveel mogelijk verdeeld zijn over de diverse winkelcentra. Uit de enquète onder het burgerpanel blijkt immers dat mensen graag een supermarkt in de buurt gaan. Bovendien creëert dit minder verwarring onder het winkelend publiek.

De VVD realiseert zich dat kleine middenstanders hiermee worden benadeeld, maar is tegelijkertijd van mening dat het niet zinvol is als een kleine ondernemer als enige winkel open is in een winkelcentrum en verwacht dat een kleine middenstander hier ook geen behoefte aan heeft. Voor medewerkers van de winkels ziet de VVD zowel kansen als bedreigingen. Medewerkers krijgen de kans bij het werken op zondag een toeslag te krijgen. Van de andere kant zouden medewerkers zich gedwongen kunnen voelen op zondag te werken. Wij hebben er vertrouwen in dat de ondernemers en medewerkers hier onderling uitkomen.

Ook deed Perjan nog een oproep aan de andere fracties om er samen te komen tot een werkbare oplossing. Het slechts mogelijke scenario is dat er vanuit de fracties verschillende voorstellen worden gedaan waardoor er voor geen enkel voorstel een meerderheid is en de winkels op zondag dicht blijven.  

Op de VVD site is een peiling gepubliceerd waar mensen kunnen aangeven of zij vinden dat alleen supermarkten open mogen, of alle winkels, of geen. Wij zien graag uw mening op onze site!

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/51687/