dinsdag, 13 mei 2014 19:00

Houten maken we samen!

'Houten maken we samen' is het motto van het beleidsakkoord dat dinsdagavond 13 mei is gepresenteerd. In het akkoord zijn de ambities van het nieuwe college beschreven. Deze ambities zijn er ten aanzien van het behouden van de kwaliteit van Houten, ten aanzien van de financiële uitdaging, ten aanzien van de nieuwe taken die op de gemeente afkomen in het kader van de transities, maar ook ten aanzien van wat in de afgelopen periode ‘veranderkracht’ is genoemd.

Fractievoorzitter Eef Stiekema gaat in onderstaande verder in op wat dit inhoudt.

"De coalitiepartijen willen Houten en haar inwoners, instellingen en bedrijven begeleiden in de transformatie van “een gemeente die alles voor je regelt, naar de gemeente die helpt om dingen voor elkaar te krijgen’. Natuurlijk zal de gemeente voor degene die daar niet toe in staat zijn klaar staan, maar er zal veel meer aan de Houtense samenleving worden overgelaten. Het idee erachter is dat de overheid met overbodige regeltjes soms initiatieven in de weg staat in plaats van het helpen mogelijk te maken. 

Een mooi voorbeeld van deze nieuwe manier is het te formeren Energieplatform: een informatieloket en denktank vanuit de gemeente met en voor inwoners. De gemeente start het netwerk, faciliteert, en vervolgens komen inwoners, initiatiefnemers en bedrijven met elkaar in contact zodat er vanuit de eigen verantwoordelijkheid gewerkt kan worden aan het duurzamer maken van Houten. 

Een ander voorbeeld is dat we nu serieus en op korte termijn werk gaan maken van het mogelijk maken van ruimere openingstijden van horeca en winkels. Inwoners van Houten hebben de gemeente niet nodig om te bepalen wanneer ze mogen winkelen, ondernemers kunnen zelf wel bepalen wanneer ze open willen. 

Een derde voorbeeld is dat het college mogelijkheden voor participatie van inwoners in de handhaving op wijkniveau nader wil verkennen. Veiligheid is natuurlijk een kerntaak van gemeente en politie. Maar ook hier zal de gemeente een beroep doen op en samenwerken met inwoners, ondernemers en (sport)verenigingen. 

Het beleidsakkoord sluit dan ook goed aan bij het verkiezingsprogramma van VVD Houten waarin het nemen van verantwoordelijkheid de rode draad vormt. Meer Houten, minder overheid dus.

De kwaliteit van Houten kan alleen behouden blijven als de financiering ervan verantwoord beheerd wordt. Er zal daarom € 2,5 – 3 miljoen extra bezuinigd worden. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de lokale lasten niet verhoogd worden en dat afgezien wordt van het invoeren van betaald parkeren. Ook dit zijn belangrijke punten voor VVD Houten die in het beleidsakkoord zijn afgesproken. Bij de bezuinigingen wordt nadrukkelijk gekeken naar de rol van de gemeente en de Houtense samenleving. De gemeente moet stimuleren en faciliteren, niet subsidiëren. Ook zal er nog meer samenwerking gezocht worden met gemeenten in de regio om de gemeentelijke uitgaven te verlagen. 

Vorige week werd de eerste bijeenkomst voor een nieuwe bestuursstijl gehouden. Op deze avond werd duidelijk dat de Houtense samenleving haar verantwoordelijkheid wil nemen en graag mee wil helpen de nieuwe bestuursstijl te ontwikkelen. Maar liefst 70 mensen, waaronder de politieke partijen (op één na), waren op de avond aanwezig. Er werden veel ideeën met elkaar gedeeld die nu verder uitgewerkt worden. De gemeente van nu moet durven loslaten en de Houtense samenleving veel meer vrijheid geven om zelf initiatieven te ontplooien.

Vrijheid komt echter wel met verantwoordelijkheid: mijn vrijheid houdt op waar die van een ander begint. Het wordt de uitdaging voor iedereen om verdraagzaam naar elkaar te zijn en te blijven wanneer belangen van verschillende inwoners met elkaar conflicteren.

VVD Houten heeft er vertrouwen in dat met het beleidsakkoord de kwaliteit van Houten op peil kan blijven en zelfs uitgebouwd kan worden op een betaalbare manier, dus zonder het verhogen van de lasten. Zolang we het besef hebben dat we samen Houten maken kunnen we alles bereiken!"

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/68543/