zondag, 11 januari 2015 19:00

VVD Houten stelt vragen over verzoek COA aan Houten

In de nieuwjaarstoespraak van burgemeester De Jong, gehouden op donderdag 8 januari, heeft de burgemeester aangegeven dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft gevraagd mee te denken over opvangmogelijkheden van asielzoekers binnen de gemeente Houten.

De burgemeester heeft in zijn toespraak aangegeven dat hij daar "geneigd is positief op te reageren". Verder stelt de burgemeester in zijn toespraak dat het uiteraard belangrijk en noodzakelijk is dat daar politiek en maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Ook geeft de burgemeester aan dat Houten een goede en warme reputatie heeft als het gaat om huisvesting en begeleiding van asielzoekers met een verblijfsvergunning.

VVD Houten vindt het belangrijk dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de opvang van asielzoekers. Maar voordat we vinden dat daar ruimte voor is in Houten moet er nog veel duidelijk worden. Burgemeester De Jong is geneigd positief te antwoorden terwijl er voor VVD Houten nog veel onduidelijk is. VVD Houten vraagt zich daarom af op welke manier het besluitvormingsproces ten aanzien van het verzoek van het COA wordt vormgegeven. De schriftelijke vragen zijn daarom vooral gericht op het verkrijgen van duidelijkheid over het proces.

Daarnaast zijn er ook nog veel inhoudelijke vragen; het is bijvoorbeeld nog onduidelijk over welke soort opvang het verzoek gaat. Omdat het nogal uitmaakt of het gaat om een gezinslocatie, een asielzoekerscentrum of een vrijheidsbeperkende locatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers (zie http://www.coa.nl/nl/over-coa/opvanglocaties/soorten-opvanglocaties), wil VVD Houten graag meer weten over het precieze verzoek van het COA.

De burgemeester wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

 1. Is het bekend om welk soort opvang het gaat? Gaat het bijvoorbeeld om een asielzoekerscentrum, een vrijheidsbeperkende locatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers, gaat het om een gezinslocatie, etc?
 2. Is er al zicht op de vanuit het COA aangegeven gewenste hoeveelheid van aantal asielzoekers, dat men binnen de gemeente Houten zou willen plaatsen?
 3. Is het verzoek van het COA gericht op het permanent huisvesten van asielzoekers of gaat het om een tijdelijke voorziening?
 4. Zijn er al ideeën bij het college op welke eventuele locatie(s) de asielzoekers worden gehuisvest?
 5. Is het al bekend of er één centrum komt, of wordt er gedacht aan meerdere kleinschalige locaties verspreid binnen de gemeente?
 6. Zijn er kosten verbonden aan het huisvesten van asielzoekers en zo ja wie draagt deze kosten?
 7. Denkt de burgemeester dat er extra veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen en zo ja hoe wordt dat dan georganiseerd?
 8. Hoe denkt de burgemeester het maatschappelijk draagvlak te meten? Met andere woorden: hoe worden de inwoners van Houten hierbij betrokken?
 9. Hoe wordt de gemeenteraad van Houten bij de besluitvorming betrokken?
 10. Wat zijn de criteria op basis waarvan het uiteindelijk besluit genomen wordt om al dan niet positief te reageren richting het COA?
 11. Kan de burgemeester aangeven wat het tijdpad in dit besluitvormingsproces zal zijn?
 12. Hoe denkt de burgemeester de asielzoekers in voorkomend geval te kunnen laten integreren binnen de Houtense samenleving?
 13. Ziet de burgemeester kansen in het kader van werkgelegenheid voor de gemeente Houten?

Tweeten