dinsdag, 03 februari 2015 09:15

Houten presenteert aanpak evaluatie windpark

Zijn de doelstellingen van Windpark Houten gehaald? Welke lessen kunnen we trekken uit de realisatie van de drie windturbines aan de Veerwagenweg? Deze vragen zijn het uitgangspunt in de evaluatie van Windpark Houten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week het plan van aanpak voor het onderzoek vastgesteld. Als de gemeenteraad op 10 maart met het plan instemt, kan de evaluatie direct daarna van start.

Het plan van aanpak is in opdracht van het college gemaakt door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. De universiteit heeft de expertise om de evaluatie deskundig en objectief uit te voeren. Het onderzoek richt zich op de planvorming, het functioneren en de maatschappelijke effecten van het windpark.

Enquête

Onderdeel van de evaluatie is een enquête onder bewoners binnen een straal van 1000 meter van het windpark. Zij worden op twee momenten bevraagd. Verder interviewen de onderzoekers belangengroepen en andere betrokkenen en analyseren zij meldingen en klachten over het windpark.

Leren van ervaringen

Windpark Houten draait nu ruim een jaar. Aan de komst van de drie turbines ging ruim 10 jaar discussie tussen voor- en tegenstanders vooraf. De evaluatie die nu is gepland, komt er op verzoek van de gemeenteraad. De raad wil leren van de ervaringen die zijn opgedaan met het windpark. Daarnaast kan de evaluatie belangrijke informatie opleveren voor een besluit over een eventueel tweede windpark in de gemeente Houten. De provincie Utrecht betaalt mee aan het onderzoek. Zij wil de uitkomsten gebruiken voor toekomstige plannen rondom windenergie.

Hoe verder?

Het plan van aanpak is nu klaar. Op 17 februari wordt het besproken in een Rondetafelgesprek met de gemeenteraad. Inwoners, organisaties en andere betrokkenen krijgen dan gelegenheid om hun mening over de onderzoeksopzet te geven. Daarna maakt de gemeenteraad op 10 maart een brede belangenafweging en stelt het plan van aanpak, wel of niet gewijzigd, vast. Vervolgens kan de evaluatie beginnen. Het is de bedoeling om het onderzoek in het najaar af te ronden met een bespreking en besluitvorming in de gemeenteraad.

Via deze website en Houten Actueel blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de evaluatie.