dinsdag, 16 juni 2015 13:47

Adviesraad sociaal domein gemeente Houten

Met de komst van de Jeugdwet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet is een nieuw model voor cliënt- en burgerbetrokkenheid nodig. Wethouder Jocko Rensen maakte hierover een filmpje voor de gemeentelijke website en youtube. Ook de tekst is van de wethouder.
De Wmo-raad en cliëntenraad Werk & Inkomen houden op te bestaan. Deze thema’s komen wel terug in het nieuwe Houtense model voor cliënt- en burgerbetrokkenheid.

Om tot een nieuwe vorm te komen, zijn een werkconferentie en werksessies gehouden. Daar hebben de gemeente en betrokkenen overeenstemming bereikt over het nieuwe Houtense model. Het is een ontwikkelmodel waarmee we ervaring gaan opdoen en kunnen bijsturen waar nodig. De naam die we aan dit nieuwe Houtense model voor cliënt- en burgerbetrokkenheid meegeven, is: Adviesraad Sociaal Domein.

Het Houtense model bestaat uit een brede adviesraad en themagerichte satellieten (werkgroepen). Een satelliet bestaat uit inwoners die gevraagd en ongevraagd de adviesraad adviseren. De adviezen gaan over specifieke thema’s binnen het Sociaal Domein, zoals jeugdhulp, jeugdbetrokkenheid, participatie Werk en Inkomen, Wmo, volwassenenzorg en mantelzorg. De adviesraad zorgt voor de verbinding tussen de themagerichte satellieten. Ook adviseert hij het college van burgemeester en wethouders. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de gemeenteraad.

Inwoners van Houten vinden betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en de eigen buurt belangrijk. Ze zijn graag betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid binnen het Sociaal Domein. Ze hebben een brede blik op de samenleving en zijn ervaringsdeskundig met kwetsbare groepen.
Via de adviesraad Sociaal Domein kunnen inwoners het gemeentebestuur in Houten adviseren over onderwerpen als mantelzorgondersteuning, de jeugdhulp of volwassenenzorg.

Wil jij deelname aan de Adviesraad Sociaal Domein voor cliënt- en burgerbetrokkenheid of één van de satellieten?
Meld je dan nu aan.

Media