maandag, 18 januari 2016 20:00

VVD Statement Plan van aanpak huisvesting en integratie statushouders

VVD Statement Plan van aanpak huisvesting en integratie statushouders VVD Statement Plan van aanpak huisvesting en integratie statushouders home.nowlive.eu

Nederland wordt momenteel geconfronteerd met een verhoogde toestroom van vluchtelingen. Het oplossen van de oorzaken hiervan ligt niet binnen de invloedssfeer van onze gemeenteraad. Toch hebben we allemaal wel met de gevolgen ervan te maken.

Dit maakt dat vrijwel iedereen in Houten er een mening over heeft.

Aangezien het complexe materie betreft worden meningen vaak gebaseerd op het door elkaar halen van termen als vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en het huisvesten ervan, asielzoekerscentrum, noodopvang, crisisnoodopvang en ga zo maar door. Ook de uitnodiging voor het inwonersberaad heeft bijgedragen aan deze verwarring. Ook wordt de discussie vertroebeld door gebeurtenissen dichtbij ( Geldermalsen) of ver weg (Keulen). Of dit nu terecht is of niet, het is vanwege de maatschappelijke onrust erover wel relevant.

De VVD fractie heeft daarom in de afgelopen periode meerdere keren op de website en facebookpagina schematisch uitgelegd waar we het nu eigenlijk over hebben en waar we als gemeenteraad daadwerkelijk invloed op hebben. In mijn verdere betoog zal ik het alleen over het opnemen van statushouders hebben.

Inwoners van Houten hebben ons de afgelopen periode laten weten bezorgd te zijn als het gaat om opnemen statushouders:

  • “Hoe en waar worden statushouders gehuisvest?”
  • “Hoe wordt het onderwijs georganiseerd?”
  • "Op welke manier worden de statushouders begeleid?”
  • "Wat kost dat, wie gaat dit betalen?”
  • “Waarom heeft het college de ambitie om meer dan door het Rijk toegewezen aantal statushouders te huisvesten?”

Ten aanzien van de meeste van deze vragen geeft het actieplan een aanzet tot een antwoord. Wij hebben als fractie wat moeite met het feit dat we besluiten over een actieplan dat nog niet klaar is, maar begrijpen dat hiervoor gekozen wordt. We hebben eenvoudigweg de tijd niet om het plan eerst af te maken. We hebben daarom in het Ronde Tafel Gesprek gevraagd om een planning: wanneer is er wel meer duidelijk? Deze en ook andere vragen zijn inmiddels helder schriftelijk beantwoord. Alleen op het punt van de risico inschatting is het niet duidelijk wat er gedaan wordt als genoemde risico’s zich voordoen, bijvoorbeeld als statushouders zich niet houden aan de participatieovereenkomst. Graag een toezegging van de wethouder dat dit in het vervolgtraject wel duidelijk wordt en wanneer wij een aangepaste versie ontvangen.

Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde richting, we vinden het verstandig dat het plan nu verder ingevuld wordt met de maatschappelijke partners. We moeten er wel voor waken om alleen met deze partners te praten. De overige inwoners van Houten hebben ook een mening en moeten ook gehoord worden. Er is getracht dit tijdens het inwonerberaad op 28 november te doen. Onze constatering is echter dat de deelnemers voornamelijk uit de hoek van politiek, welzijnsorganisaties, woningcorporatie, actieve vrijwilligers en dergelijke kwamen. We kunnen daarmee de uitkomsten van het inwonerberaad niet meenemen als ‘de mening van Houten’. Hiermee wordt namelijk een belangrijk deel van de meningen en zorgen van Houtenaren gemist en dat leidt niet tot meer maar minder draagvlak.

Ten aanzien van het laatst genoemde punt in de opsomming van zorgen hebben we echter geen antwoord. Ook wij begrijpen niet waarom Houten meer statushouders zou moeten huisvesten dan het Rijk ons toewijst. Sterker nog: wij vinden dit onverstandig! De druk op de Houtense vrijwilligers, het onderwijs, de zorg en de wachtlijsten voor woonruimte voor Houtense inwoners is al hoog genoeg. Het draagvlak onder de Houtense inwoners zal daarbij negatief beïnvloed worden als er meer dan het toegewezen aantal statushouders worden opgenomen.

De VVD fractie dient daarom een amendement in waarin beslispunt 1a: “De opgave om 200 statushouders te huisvesten in Houten” gewijzigd wordt in “De opgave om maximaal het aantal door het rijk toegewezen statushouders te huisvesten in Houten.”