vrijdag, 05 februari 2016 11:46

Antwoord op schriftelijke vragen leegstand kantoren in Houten

De politieke partijen in de raad volgen de ontwikelingen in onze gemeente kritisch. Naar aanleiding van een artikel in het AD/Utrechts Nieuwsblad over de leegstand van kantoren in de regio stelde de VVD-fractie bij monde van fractievoorzitter Eef Stiekema een aantal vragen. Dit zijn de antwoorden van de gemeente.

Volgens het artikel is de leegstand in Houten gestegen van 14% naar 22,5% terwijl de trend in de regio Midden Nederland juist dalend is. Deze cijfers baren de fractie van VVD Houten veel zorgen. Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld:

1. Zijn deze cijfers een juiste voorstelling van de werkelijkheid?

Antwoord: Wij gaan er vanuit dat de cijfers van DTZ Zadelhoff juist zijn. Het is een gerenommeerd bureau die al langere tijd de leegstandscijfers monitort. Wel wijzen we er op dat het altijd een momentopname betreft. Het kan best zijn dat het eerste kwartaal van 2016 al weer een heel ander beeld zal laten zien.

In de bijgaande tabel laten wij deze grilligheid zien.

Leegstand Jan '14 Medio '14 Jan '15 Medio '15 Dec '15
% 16% 14% 14% 19% 22,5%

Aanbod (m2)

38.000 28.000 33.000 46.000 onbekend
Voorraad (m2) 246.000 242.000 242.000 237.000 onbekend

 

2. Is het bekend wat de oorzaak van deze enorme stijging is?

Antwoord: Hoewel niet exact bekend is wat de oorzaak is van deze enorme stijging, zijn er meerdere zaken die spelen, zoals bedrijfseconomische redenen tot samenvoeging van meerdere vestigingen, het kleiner huisvesten van een onderneming, einde van huurcontractperiode, faillissementen.

Enkele bedrijven zoals Lilly Nederland, Post NL, FFC en Accountantsbureau Zwart Mul hebben gekozen voor een vestiging elders. Daar staat tegenover dat er ook weer nieuwe bedrijven naar Houten zijn gekomen, zoals het hoofdkantoor van Hornbach, en ontwerpbureau Bleeker Concepts. Het moment van meten, de peildatum, kan een vertekend beeld geven. Uiteraard monitoren wij wel deze ontwikkelingen aan de hand van de cijfers.

3. Welke (extra) maatregelen neemt de gemeente om deze trend te keren?

Antwoord: Het college heeft een visie op de kantorenmarkt Houten in voorbereiding. Hierin staat een strategie verwoord ter aanpak van de kantoorleegstand. Onderdelen daarvan zijn transformatie van bestaande kantoorpanden, het schrappen van nieuwe kantoormeters en het stimuleren van initiatieven om het kantoormilieu in Houten te versterken en waar nodig te verbeteren.

Thans wordt al met enkele eigenaren van leegstaande panden gesproken over het transformeren van deze panden naar woningen. Zodra dit geëffectueerd wordt, zullen de cijfers qua leegstand weer heel anders komen te liggen voor Houten. Daarnaast wordt de eerste stap gezet om te komen tot citymarketing waarmee gericht promotie en acquisitie van bedrijven voor vestiging in Houten wordt nagestreefd.

Eef Stiekema: "De antwoorden helpen nog niet om onze zorgen weg te nemen. De VVD fractie is blij dat er gewerkt wordt aan een visie op de kantorenmarkt in Houten, er is wat ons echter geen tijd te verliezen op dit onderwerp. We hebben de verantwoordelijke wethouder dan ook gevraagd wanneer de visie op de raadsagenda staat. Wordt vervolgd! "