donderdag, 11 februari 2016 15:35

Thematische Structuurvisie Kantoren 2016 - 2027 ter inzage

Provinciale staten hebben de Thematische Structuurvisie Kantoren 2016-2027 (TSK) vastgesteld. De visie ligt tot en met 25 maart 2016 ter inzage.

Vermindering kantoren

De TSK beschrijft het provinciale ruimtelijke beleid over de vermindering van planologische overcapaciteit voor de nieuwbouw van kantoren in de provincie Utrecht.

Daartoe worden locaties beschreven, waaronder een aantal (geplande) kantoorlocaties in Houten. Per locatie wordt aangegeven of er reductie moet plaatsvinden. Wanneer dat het geval is, wordt de omvang van de voorgenomen vermindering genoemd. Het in 2015 uitgevoerde Kantorenmarktonderzoek 2015 vormt de basis van deze locatiebeschrijvingen. De reductie zal plaatsvinden door middel van een door Provinciale Staten in 2017 vast te stellen inpassingsplan.

In de TSK wordt ook aangegeven dat de provincie gemeenten en belanghebbenden faciliteert bij de vernieuwing, herbestemming en transformatie van leegstaande kantoren en dat zij hiervoor zo nodig haar ruimtelijk instrumentarium zal inzetten.

Terinzagelegging

De TSK ligt vanaf 12 februari 2016 tot en met 25 maart 2016 ter inzage (ook in het gemeentehuis van Houten) en is digitaal te vinden op www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Op deze provinciale site staat ook een viewer waarmee u de TSK op digitale wijze kunt raadplegen: ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl.