maandag, 08 juni 2015 11:24

Gezocht: voorzitter en leden voor Adviesraad Sociaal Domein

Wilt u het gemeentebestuur in Houten adviseren over onderwerpen als mantelzorgondersteuning, de jeugdhulp of volwassenenzorg? Dan is deelname aan de Adviesraad Sociaal Domein voor cliënt- en burgerbetrokkenheid misschien iets voor u.

Wij zoeken een voorzitter en drie leden.

Inwoners van Houten vinden betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en de eigen buurt belangrijk. Ze zijn graag betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid binnen het Sociaal Domein. Ze hebben een brede blik op de samenleving en zijn ervaringsdeskundig met kwetsbare groepen.

Tot stand komen nieuw model: Adviesraad Sociaal Domein

Met de komst van de Jeugdwet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet is een nieuw model voor cliënt- en burgerbetrokkenheid nodig. De Wmo-raad en cliëntenraad Werk & Inkomen houden op te bestaan. Deze thema’s komen wel terug in het nieuwe Houtense model voor cliënt- en burgerbetrokkenheid.

Om tot een nieuwe vorm te komen, zijn een werkconferentie en werksessies gehouden. Daar hebben de gemeente en betrokkenen overeenstemming bereikt over het nieuwe Houtense model. Het is een ontwikkelmodel waarmee we ervaring gaan opdoen en kunnen bijsturen waar nodig. De naam die we aan dit nieuwe Houtense model voor cliënt- en burgerbetrokkenheid meegeven, is: Adviesraad Sociaal Domein.

Het Houtense model bestaat uit een brede adviesraad en themagerichte satellieten (werkgroepen). Een satelliet bestaat uit inwoners die gevraagd en ongevraagd de adviesraad adviseren. De adviezen gaan over specifieke thema’s binnen het Sociaal Domein, zoals jeugdhulp, jeugdbetrokkenheid, participatie Werk en Inkomen, Wmo, volwassenenzorg en mantelzorg. De adviesraad zorgt voor de verbinding tussen de themagerichte satellieten. Ook adviseert hij het college van burgemeester en wethouders. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de gemeenteraad.

Aansluiten bij wat leeft onder inwoners

De gemeente vindt dat de veranderkracht in de samenleving zelf zit. De kennis en ervaring van inwoners zijn nodig bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van de eigen leefomgeving. De Houtense samenleving bestaat uit initiatiefrijke inwoners die de kwetsbare groepen in Houten helpen. Daar waar nodig ondersteunt de gemeente. De satellieten en de adviesraad verschaffen inzicht in dat wat er onder inwoners leeft. Juist de ongevraagde adviezen maken zichtbaar wat speelt binnen de Houtense samenleving. De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein is van belang bij de keuzes die het college en de gemeenteraad maken binnen het Sociaal Domein.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in de Adviesraad Sociaal Domein en specifiek in functie van voorzitter of als lid, dan kunt u de volledige vacaturetekst lezen op www.houten.nl/vactures. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Karin Koelman, 030–63 92 611.