woensdag, 11 oktober 2017 10:56

Financiën gemeente Houten staan er goed voor

De gemeente Houten is de afgelopen jaren zorgvuldig met haar financiën omgegaan. De meerjarenbegroting is structureel sluitend en de ombuigingsagenda van in totaal 14 miljoen is nagenoeg afgerond.

Er is de komende jaren dan ook weer ruimte om te investeren. Dat staat in de Begroting 2018, die dinsdag 3 oktober door het college werd vastgesteld.

Financieel meerjarenperspectief

De Begroting 2018 laat een gezond financieel meerjarenperspectief zien. In lijn met de perspectiefnota 2018 is de meerjarenbegroting 2018-2021 structureel sluitend. De ombuigingen van de afgelopen jaren hebben veel van Houtenaren en organisaties in Houten gevraagd. Maar er is ook gericht geïnvesteerd. Zo is de woningbouwproductie ook in de economische crisisjaren goed op peil gebleven. In de ‘vastgoed-ranking’ van gemeenten die het beste uit de crisis zijn gekomen, staat Houten op de 12e plaats.

Ruimtelijke ontwikkelingen

In 2018 zal volop worden ingezet op de uitvoering van het Programma Ruimte, dat in 2017 is vastgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het afbouwen van Houten Vinex, inbreiding van woningen en ontwikkeling van de forten. De gemeente Houten wil de komende tijd, onder andere met de omgevingsvisie Kromme Rijn, ruimte geven aan initiatieven van onderop.

Duurzaamheid

Het programma Duurzaam Houten ligt op koers: in 2016 en 2017 is veel in gang gezet. Denk aan verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, circulair inkopen, vergroening van de buitenruimte en beleid voor openbare oplaadpunten. In 2018 wordt ingezet op een vervolg hiervan, onder andere door het opstellen van een Houtens Klimaatplan.

Zorg dichtbij

Op sociaal gebied wil de gemeente zorgen voor de juiste (preventieve) voorzieningen, dicht bij huis en makkelijk te vinden. Daarnaast wordt er ruimte gegeven aan woonzorginitiatieven en wordt de zorg nog meer in samenhang opgepakt.

Houten bereikbaar

Bereikbaarheid van Houten en regio blijft een belangrijk punt. Zo worden er eind 2017 twee nieuwe busverbindingen ingezet. In het Actieplan Fiets is aandacht voor de groei van elektrische (high speed) fietsen. Ook wil de gemeente in 2018 investeren in digitalisering en de ontwikkeling van de organisatie.

Digitale begroting

De begroting is te vinden op houten.nl en sinds dit jaar is er ook een ’Begroting in één oogopslag’ (zie downloads rechtsboven naast titel van dit artikel).